Monday, February 08, 2010

Sarah-isms


"restaurnot" - restaurant
"koba-ashley" - kobayashi

No comments: